Editorial board

  • Share:

Chairman: Song Tianhu

Members: Aleshin   Nikolay Pavlovich Chen   Jian
  Chen   Jianhong Chen   Qiang
  Dong   Hongfangang Guan   Qiao
  Gong   Shuili He Shi
  John C.   Lippold Klaus   Middeldorf
  Li   Wenya LiXiaoyan
  Lin   Sanbao Lin   Shangyang
  Pan   Jiluan Shan   ping
  Wu   Chuansong WuLin
  Wu   Yixiong Xu   BinshiEditorial Board of CHINA WELDING

Editorial-in-chief: Zhang Huiwen

Executive editor: Zhou Zhenzhen